ورود به کارتابل الکترونیک مهندسین

    مهندسین دارای پروانه اشتغال
    راهنمای ورود به کارتابل
 
 
شماره پروانه:

  - -  فرمت صحیح xx-xxx-xxxxx
مثال 00001-100-11
رمز ورود:  
 


   از شماره عضویت خود بعنوان رمز ورود استفاده نمائید.
   در صورتی که رمز عبور شما صحیح باشد
   مجوز ورود به کارتابل به شما داده خواهد شد.


        لطفا از مرورگر Internet Explorer  استفاده نمائید

شرکت توسعه فناوری و ارتباطات گیلان

 

شرکت توسعه فناوری و ارتباطات گیلان